ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2567
โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นดั้งนี้
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 2 แผนการเรียน 4 หลักสูตร
1. แผนการเรียนสามัญ ได้แก่
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
1.2 หลักสูตรศิลป์คำนวณ
2. แผนการเรียนทวิศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 ตามโครงการเรียนร่วม
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.1) ได้แก่
2.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
2.2 สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนเมชั่นร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสอง
3. ระดับชั้นเคลื่อน
(ป.2/ ป.3/ ป.4/ป.5/ ป.6/ ม.2/ ม.3/ ม. 5/ ม.6)
***หมายเหตุ ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 มีแผนการเรียนดังนี้
*ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 แผนการเรียน 3 หลักสูตร
1 แผนการเรียนสามัญ ได้แก่
1.1หลักสูตรวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.การเรียนทวิศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ตามโครงการร่วม อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.1) ได้แก่
2.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
2.2 สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น
*ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 แผนการเรียน 3 หลักสูตร
1. แผนการเรียนสามัญ ได้แก่
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
1.2 หลักสูตรศิลป์คำนวณ
1.3 หลักสูตรสายศิลป์-ภาษาจีน
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีวิต และศิลปะ ดนตรี กีฬา
รับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
ในเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โทรศัพท์ 0-5459-7184
หรือสามารถส่งเอกสารใบสมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์ของทางโรงเรียนได้ตามที่อยู่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
เลขที่ 127 หมู่ 4 ตำบลแม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์ 54140
1. สำเนาระเบียนผลการเรียน ปพ.1 หรือ ปพ.6
หรือ ปพ.2 (กรณีจบการศึกษาภาคบังคับ)
2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน, ผู้ปกครอง
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, ผู้ปกครอง
4. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน
5. รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว
6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
***เตรียมหลักฐานการรับสมัคร อย่างละ 3 ชุด
1. เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ฟรีชุดประจำวัน จำนวน 7 วัน
3. ฟรีอาหาร ทุกมื้อ
หมายเหตุ มีจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวน 200 บาท
โทรศัพท์ 0-5459-7184 ต่อ13
หรือโทร 08-24-97-4291 ครูสงกรานต์ คำชม
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
3.24 MB ดาวน์โหลด