ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลื..

จุดรับนักเรียนขึ้นรถโรงเรียน

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธ..

ราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ร่วมใจภักดิ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยกย..

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่ได้รับรางวัล รางวัล “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดี..

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันครู ปี 2567

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการ..

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรี..

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน ก..

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมิน การประเมินผลการประกอบการนิเทศการปฏิบัติการสอน การฝึกอบรมครูด้านการส..

กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๖

จดหมายข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเ..

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา 0๘.๓๐ น. นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเ..

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักเรียนระดั..

มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

กิจกรรมวันมาฆบูชา