เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว ซึ่งได้รับความนุเคราะห์จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมรุจน์ปัญญา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
20230220222358.jpg - เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว | https://rpk25.ac.th 20230220222357(1).jpg - เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว | https://rpk25.ac.th 20230220222356(2).jpg - เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว | https://rpk25.ac.th 20230220222355.jpg - เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว | https://rpk25.ac.th 20230220222356(1).jpg - เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว | https://rpk25.ac.th 20230220222356.jpg - เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว | https://rpk25.ac.th 20230220222357.jpg - เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๒ ดาว | https://rpk25.ac.th