ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวอัจฉรา น้ำแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน )
นางสาวกฤตยารัชต์ ทองคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( กลุ่มบริหารวิชาการ )
นางนภาภรณ์ วงค์อ๊อด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจีรพล อุดคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ
( กลุ่มบริหารทั่วไป )