ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( กลุ่มบริหารวิชาการ )
นางชนม์นิภา ร่องพืช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( กลุ่มบริหารงบประมาณ )
นางสาวอัจฉรา น้ำแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน )
นางนภาภรณ์ วงค์อ๊อด
ครูชำนาญการพิเศษ
( กลุ่มบริหารงานบุคคล )
นายจีรพล อุดคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ
( กลุ่มบริหารทั่วไป )