ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอความอนุเคราะห์กองทัพบก ให้กองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 26 จำนวน 1 หลัง อาคารพยาบาล จำนวน 1 หลัง ด้วยเงินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี จำนวนเนื้อที่ 289 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ที่ตั้ง 127 หมู่ 4 บ้านแม่ยางโทน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่โทรศัพท์ 0 5459 7184 โทรสาร 0 5459 6083

   วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เวลา 09.19 น. ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายศักดิ์ เตชาชาญ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่ ร่วมในพิธี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ประเภทอยู่ประจำ  มีหอพักนักเรียนแยกหญิงชายเป็นสัดส่วน มีเป้าหมายในการรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่  มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาตามปกติได้ อาทิ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานเด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/ กำพร้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจน (มากเป็นกรณีพิเศษ) เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยจัดบริการ  ทางการศึกษาในลักษณะให้อยู่ประจำโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและทักษะฝีมือให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้ตามศักยภาพ ตลอดจนมีจิตสำนึกการมีบทบาทในการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ มีเขตพื้นที่บริการคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 , 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1