พนักงานราชการ

นางสาวอรอนงค์ จาหรี
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา )
นางสาวอรุณวดี พรหมมูล
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ )
นายสงกรานต์ คำชม
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นางสาววราภรณ์ เทินสะเกตุ
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ )
นางสาวฐิติญาภา กองมา
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ )
นางสาวธนาภา น้อยพันธ์
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นางสาวกมลวรรณ ทองคำ
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี )
นางสาวจีราพร ศรีใจวงค์
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
นางสาวปรียาวดี ยองเพชร
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นายกรวิชญ์ มีปัญญา
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นายณัฐนนท์ สุขเกษม
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา )
นายเกรียงไกร กันทะวงค์
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา )
นางสาวสุภัทรวดี วีระคำ
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
นางสาวภัทราภรณ์ ปะละใจ
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ )
นางสาวสุพิชญา สอนใจ
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
นางสาววนัชพร เชียงคำ
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน )
นายนายศุภกฤต ประภาสนิรัติศัย
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )