พนักงานราชการ

นางสาววราภรณ์ ทะนันไชย
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นายบุญเสริม เชี่ยวชาญ
พนักงานราชการ
( งานพัสดุโรงเรียน )
นายพรพจน์ กาวิละแก้ว
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ )
นายอิศรา ก้อนแก้ว
พนักงานราชการ
( งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน )
นางสาวอรอนงค์ จาหรี
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา )
นายธีรพงษ์ สร้อยเต็ม
พนักงานราชการ
( หัวหน้างานชุมนุม )
นางสาวอรวรรณ แสงวันดี
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )
นางสาวนราภรณ์ ปัญโญ
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นางสาวอรุณวดี พรหมมูล
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )
นายสงกรานต์ คำชม
พนักงานราชการ
( งานรับนักเรียน )
นายประสงค์ จุมพลนิรมล
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
นายภาณุวิชญ์ คันธะชุมภู
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นายชวลิต เผ่ากันทะ
พนักงานราชการ
( งานโภชนาการโรงเรียน )
นางสาววราภรณ์ เทินสะเกตุ
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางสาวกฤษนา บัวแดง
พนักงานราชการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางสาวฐิติญาภา กองมา
พนักงานราชการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )
นางสาวธนาภา น้อยพันธ์
พนักงานราชการ
( งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล )
นางสาวพิชญพร อุ่นใจ
พนักงานราชการ
( งานพัสดุโรงเรียน )
นางสาวกมลวรรณ ทองคำ
พนักงานราชการ
( งานแนะแนว )
นางสาวจีราพร ศรีใจวงค์
พนักงานราชการ
( งานโรงเรียนประชารัฐ )
นางสาวปวีณา ปักษา
พนักงานราชการ
( งานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ )