ปรัชญา/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปรัชญาประจำโรงเรียน
“วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน”  ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ”
    
คำขวัญ
“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”

อัตลักษณ์
“จงรักภัคดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ”

เอกลักษณ์
“สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีสู่สังคม”

พันธกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีวิต และทักษะวิชาการ สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและทักษะเฉพาะทาง
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล และสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป้าประสงค์
1. เด็กด้อยโอกาสทุกคน เข้าถึงบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีวิต และทักษะวิชาการ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะเฉพาะทาง มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการศึกษาสงเคราะห์
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของผู้เรียน
5. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กลยุทธ์ของโรงเรียน
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารการจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
6. ยกระดับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนโยบายพิเศษ