ข้าราชการครู

นางดาณี ไชยทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้างานเรียนร่วม )
นางพรทิพย์ ดวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้างานห้องสมุด )
นางมิ่งขวัญ สุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางสายสุนีย์ สายถิ่น
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ )
นางธัญญพัทธ์ ภัทรกุลพิสิฐ
ครูชำนาญการ
( หัวหน้างานแนะแนว )
นายเอนก มีปัญญา
ครูชำนาญการ
( หัวหน้างานลูกเสือ )
นางชนมน ศักดิ์ดี
ครูชำนาญการ
( หัวหน้างานโภชนาการ )
นางรัตนา ชัยธรรม
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ )
นายปรีชา ชาอุ่น
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา )
นางสาวอัมธิกา หลวงติ๊บ
ครูชำนาญการ
( งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )
นายพิพิธพงษ์ โกศัย
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นางสาวณัชธิชา เฉลิมเลิ้ม
ครูชำนาญการ
( หัวหน้าวิชาการระดับประถมศึกษา )
นางสาวพัฒนา ทองมี
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา )
นางศุทธินี แก้วดวงดี
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )
นางสาวศศิเพ็ญ สีพา
ครูชำนาญการ
( เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน )
นางสาวนุชจรี คำลือ
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อน
ครู
( งานพัสดุโรงเรียน )
นางสาวนัทธ์วรัตน์ ฤทธิ์เนติกุล
ครู
( งานทะเบียนวัดผลระดับประถมศึกษา )
นางสุธีรา ภูมิไพรี
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางสาวสมกานดา จันทะราคา
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางสาวขนิษฐา อ่ำจินดา
ครู
( หัวหน้างานทะเบียนวัดผล )
นายวชิรกรัณฑ์ วงศ์ไชยพาณิช
ครู
( หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป )
นายสรายุทธ คำยวง
ครู
( หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม )
นางสาวพชรพร สายเจียมจรัส
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ )
นางสาวเขมวสรณ์ นิลวิเชียรรัตน์
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
นางสาวชัชชานาถ อินสองใจ
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ )
นางสาวนิภาพรรณ มีแพง
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางสาวศศิธร รัตนชมภู
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางจีรวรรณ ปิ่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
( งานทะเบียนวัดผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย )
นายกิตติศักดิ์ การินทร์
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ )
นางสาวขนิษฐา เทพคำ
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
นางสาวกิติพร หมูแก้วเครือ
ครูผู้ช่วย
( งานเรียนร่วม )
นางสาวธัญรดา จินดาธรรม
ครูผู้ช่วย
( งานทะเบียนวัดผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น )
นายปัณณวิชญ์ อัครโรจน์ทวี
ครูผู้ช่วย
( หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน )
นายปิยวัฒน์ แสงโยธา
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นายตะวัน สุทธวิจิตร
ครูผู้ช่วย
( หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน )
นางสาวศศิกานต์ วงค์เวียน
ครูผู้ช่วย
( งานอนามัยโรงเรียน )