ข้าราชการครู

นางพรทิพย์ ดวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
นางมิ่งขวัญ สุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )
นางสายสุนีย์ สายถิ่น
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์ )
นางธัญญพัทธ์ ภัทรกุลพิสิฐ
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )
นายเอนก มีปัญญา
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ )
นางชนมน ศักดิ์ดี
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
นางรัตนา ชัยธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ )
นายปรีชา ชาอุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา )
นางสาวอัมธิกา หลวงติ๊บ
ครูชำนาญการพิเศษ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เกษตร )
นายพิพิธพงษ์ โกศัย
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นางสาวณัชธิชา เฉลิมเลิ้ม
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
นางสาวพัฒนา ทองมี
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา )
นายอรรถพล ทะนันไชย
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ทั่วไป )
นางสาวศศิเพ็ญ สีพา
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นางสาวนุชจรี คำลือ
ครูชำนาญการ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อน
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คหกรรม )
นางสาวนัทธ์วรัตน์ ฤทธิ์เนติกุล
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ )
นางสุธีรา ภูมิไพรี
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ทั่วไป )
นางสาวสมกานดา จันทะราคา
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ )
นางสาวขนิษฐา อ่ำจินดา
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ )
นายวชิรกรัณฑ์ วงศ์ไชยพาณิช
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
นายสรายุทธ คำยวง
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เกษตร )
นางสาวพชรพร สายเจียมจรัส
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ )
นางสาวเขมวสรณ์ นิลวิเชียรรัตน์
ครู
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
นางสาวชัชชานาถ อินสองใจ
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ )
นางสาวนิภาพรรณ มีแพง
ครูชำนาญการ
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา )
นางสาวศศิธร รัตนชมภู
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ )
นางจีรวรรณ ปิ่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
นายกิตติศักดิ์ การินทร์
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล )
นางสาวขนิษฐา เทพคำ
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
นางสาวกิติพร หมูแก้วเครือ
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ )
นางสาวธัญรดา จินดาธรรม
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ )
นายปัณณวิชญ์ อัครโรจน์ทวี
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา )
นายปิยวัฒน์ แสงโยธา
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี )
นายตะวัน สุทธวิจิตร
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ )
นางสาวศศิกานต์ วงค์เวียน
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา การแพทย์แผนไทย )
นายนายภัทรพงศ์ ถุงคำ
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อุตสาหกรรมศิลป์ )
นางสาววราภรณ์ ทะนันไชย
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ )
นายพรพจน์ กาวิละแก้ว
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล )
นายบุญเสริม เชี่ยวชาญ
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ )
นายจักรกฤษ จำรัส
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน )
นางสาวอัจฉราภรณ์ อาจหาญ
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ )
นางสาวณัฐธิดา หน่อคำ
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ )
นายคเชน หงษ์สอง
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ )
นายเจษฎาภรณ์ พันธุ์อุดมศักดิ์
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
นายณัฐกิตติ์ ไกรงาม
ครูผู้ช่วย
( กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )