จดหมายข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเข้าประชุมเชิงปฏิบัติ..

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา 0๘.๓๐ น. นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเ..

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ..

มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาจากบริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๗

เยี่ยมบ้านนักเรียน และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเชิงรุก

กิจกรรมวันตรุษจีน 2567

วันครู ประจำปี 2567

กิจกรรมส่งมอบความสุข สร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู และบุคล..

วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประ..

ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จ..

ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย รองศึ..