การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

             วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นายอมร  เผ่าเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ได้แต่งตั้งให้นางสาวธัญรดา จินดาธรรม เป็นกรรมการประสานงาน นายตะวัน สุทธวิจตร เป็นคณะกรรมการระบบห้องสอบ และได้ร่วมกับ นางสาวสุภัคจิรา ปันเขียว ครูโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เป็นคณะกรรมการคุมสอบ ได้ดำเนินการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ด้วยระบบ  Digital Testing  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งการทดสอบ O-NET เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
4.51 MB ดาวน์โหลด