ข้อมูลโดยสังเขปของโรงเรียน

ข้อมูลโดยสังเขปของโรงเรียน

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางโทน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์  54140  

พื้นที่
มีเนื้อที่ 289 ไร่ 1 งาน  7 ตารางวา

สังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ฐานะของโรงเรียน
เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ประเภทประจำ สภาพเป็นโรงเรียนรัฐบาล

สังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาตามปกติได้ อาทิ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กเร่ร่อน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก  เด็กที่ถูกทอดทิ้ง/กำพร้า เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ เด็กยากจน (มากเป็นกรณีพิเศษ) เด็กในชนกลุ่มน้อย เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  โดยจัดบริการทางการศึกษาในลักษณะ ให้อยู่ประจำในโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมและทักษะฝีมือให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีทักษะในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้ตามศักยภาพ ตลอดจนมีจิตสำนึกการมีบทบาทในการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

การรับเด็กด้อยโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
    การรับนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ เป็นกระบวนการสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ กำหนดแนวทางและระเบียบว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2535 และแนวปฏิบัติการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเด็กด้อยโอกาสที่เข้าเรียนในสถานสงเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ห่างไกลจากจุดที่ตั้งของโรงเรียนทั้งนี้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเป็นผู้คัดกรองเด็กและนำเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากส่งเข้าเรียน อาทิ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นักเรียนทุนเสมาพัฒนาชีวิต ของกระทรวงศึกษาธิการ