การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

           วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายอมร เผjาเมือง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ได้แต่งตั้งให้นางสาวธัญรดา จินดาธรรม, นางสาวนัทธ์วรัตน์ ฤทธิ์เนติกุล และนางสาวณัฐธิชา เฉลิมเลิ้ม เป็นคณะกรรมการคุมสอบ ร่วมกับ นางสาวธัญชนก วรรณสมพร ครูโรงเรียนแม่ยางตาล โดยได้ดำเนินการการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( NT: National Test) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งการทดสอบ NT เป็นการจัดการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
4.33 MB ดาวน์โหลด