นายไกรรุ่ง สอนใจ
แม่บ้าน/นักการ
( กลุ่มบริงานทั่วไป )
นายวิทุน จักขุ
เจ้าหน้าที่
( กลุ่มบริงานทั่วไป )
นางสมควร ม้าเพ็ง
แม่บ้าน/นักการ
( กลุ่มบริงานทั่วไป )
นายเกรียงศักดิ์ วันร้อง
แม่บ้าน/นักการ
( กลุ่มบริงานทั่วไป )
นางรัตติกาล พรหมสินชัย
แม่บ้าน/นักการ
( กลุ่มบริงานทั่วไป )