กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายจีรพล อุดคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ
( ศษ.ม. การบริหารการศึกษา )
นายพิพิธพงษ์ โกศัย
ครูชำนาญการ
( ศษ.ม. การบริหารการศึกษา )
นางสาวศศิเพ็ญ สีพา
ครูชำนาญการ
( ศษ.ม. การบริหารการศึกษา )
นางสาวขนิษฐา อ่ำจินดา
ครู
( ค.บ.คณิตศาสตร์ )
นายสงกรานต์ คำชม
พนักงานราชการ
( ศษ.บ.คณิตศาสตร์ )
นางสาวธนาภา น้อยพันธ์
พนักงานราชการ
( กศ.บ.คณิตศาสตร์ )
นางสาวปรียาวดี ยองเพชร
พนักงานราชการ
นายกรวิชญ์ มีปัญญา
พนักงานราชการ
( วท.บ.คณิตศาสตร์ )
นายสุทธิกานต์ ขุนพรม
เจ้าหน้าที่