กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมิ่งขวัญ สุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ
( ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป )
นายอรรถพล ทะนันไชย
ครูชำนาญการ
( ศษ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป )
นางสาวนิภาพรรณ มีแพง
ครูชำนาญการ
( ค.บ.ชีววิทยา )
นางฐิติกานต์ คำวัง
ครู
( ค.บ.ชีววิทยา )
นางสาวสมกานดา จันทะราคา
ครู
( ศษ.บ.โสตทัศนศึกษา )
นางสาวศศิธร รัตนชมภู
ครูผู้ช่วย
( บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
นางสาวธัญรดา จินดาธรรม
ครูผู้ช่วย
( ค.บ.ฟิสิกส์ )
นายปัณณวิชญ์ อัครโรจน์ทวี
ครูผู้ช่วย
( ค.บ.ชีววิทยา )