การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖