ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และด้านครุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร และครูผู้สอน ประจำปี ๒๕๖๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และด้านครุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร
และครูผู้สอน ประจำปี ๒๕๖๗