ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นอื่น ๆ เข้าเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาบีที่ ๔ และชั้นอื่น ๆ เข้าเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ - ๒๕ มีนาคม ๒๕'๖๗
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคมพ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น
ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
จึงขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นอื่น ๆ
เข้าเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม -
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕
จังหวัดแพร่ จะประกาศผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นอื่น ๆ
เข้าเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้ทราบผ่าน
ทางเพจเฟสบุ๊ค โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ ต่อไป